Board logo

Our Parish

Our Parish

Sacred Heart R. C. Church

24 Albert Street

Langton, ON N0E 1G0

Telephone: 519-875-4438

Rev. Slawek, Parish Pastor